ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKERS

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van deze Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Indien u enig gebruik maakt van de diensten en/of het hokje “Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het registratieproces aan vinkt, aanvaard u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Pagina 1 van 11

WOF // www.worldoffighters.eu// info@worldoffighters.eu

Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van WOF, welke tevens beschikbaar zijn voor print en download op: https://www.worldoffighters.eu/media/algemenevoorwaardenwof.pdf

Dienst: de dienst, aangeboden door WOF, doormiddel waarvan Gebruiker één of meerdere Ticket(s) kan kopen van Organisator voor een door of namens Organisator georganiseerd evenement;

WOF , gevestigd aan de Luxemburglaan 72, 2711BE Zoetermeer en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66606683,

Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de Dienst gebruik maakt;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, en daarmee verwante rechten zoals domeinnamen en rechten op knowhow;

Organisator: de partij die het evenement organiseert dan wel door derden laat organiseren, en ten behoeve van de verkoop van Tickets voor dat evenement via WOF de opdracht heeft gegeven om namens haar te bemiddelen bij de verkoop van Tickets aan Gebruikers, via de door WOF aangeboden Dienst;

Overeenkomst: de overeenkomst tot gebruik van de Dienst, welke tussen Gebruiker en WOF tot stand is gekomen, en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;

Partijen: WOF en Gebruiker;

Privacy beleid: het privacy beleid van WOF, welke te vinden is op https://www.worldoffighters.eu/privacybeleid

Ticket: een Ticket dat het toegangsbewijs vormt tot het door Organisator georganiseerde evenement.

Inschrijvingen: een inschrijving voor een toernooi/evenement

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Dienst, en alle overige (rechts)handelingen die tussen Partijen worden verricht.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen, onverminderd het recht van WOF om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen in overeenstemming met artikel

2.5. WOF is bevoegd te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na voorafgaande bekendmaking van de wijziging op de website van WOF en/of in de Dienst. Indien Gebruiker de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen die betreffende datum. Indien Gebruiker na verloop van voornoemde termijn gebruik blijven maken van de Dienst, verklaart zij dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden ter beschikking zijn gesteld en daarmee akkoord te zijn.

2.6 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan.

WOF zal in een dergelijk geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/ of Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Artikel 3

Het sluiten van de koopovereenkomst voor (en/of het reserveren van) het Ticket, en alle daarbij behorende (rechts)handelingen zoals de toezending van Tickets, gebeurt tussen Gebruiker en Organisator, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Organisator optreedt als verkoper. Het sluiten van deze koopovereenkomst verloopt via de Dienst.

WOF is uitdrukkelijk geen party bij de koopovereenkomst, er komt daarom geen koopovereenkomst tot stand tussen WOF en Gebruiker, noch tussen WOF en Organisator. De Dienst van WOF, en de Overeenkomst die strekt tot gebruik daarvan, dient louter tot het faciliteren van het sluiten van deze koopovereenkomst. WOF treedt aldus louter op als bemiddelaar tussen Gebruiker en Organisator, en regelt de betaling van de Tickets. De (bedrijf)gegevens van de Organisator zullen beschikbaar worden gesteld via de Dienst.

WOF verleent Gebruiker bij totstandkoming van de Overeenkomst, onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, het recht op gebruik van de Dienst ten behoeve van het sluiten van een koopovereenkomst met Organisator voor de koop van het Ticket.

WOF zal met Organisator overeenkomen dat de koopovereenkomst in overeenstemming zal zijn met het bepaalde in artikel 3.4, nadat Gebruiker een of meerdere Ticket(s) heeft besteld via de Dienst van WOF.

De koopovereenkomst komt tot stand op de volgende wijze: a. De Gebruiker surft naar de webshop op de website / facebook pagina van Organisator;

Gebruiker selecteert bij stap 1 “Algemeen” het aantal kaarten die hij/zij wenst aan te schaffen voor het evenement dat door Organisator wordt georganiseerd;

Optioneel voert de Gebruiker een gastenlijstcode indien, indien hij/zij is uitgenodigd voor het evenement en op de gastenlijst mag staan;

Indien de gegevens kloppen klikt Gebruiker op volgende;

Gebruiker voert bij stap 2 “Gegevens” zijn/haar gegevens in, bestaande uit zijn/haar emailadres, klantnaam, plaats, geboortedatum en geslacht. Op de verwerking van deze gegevens is het Privacy beleid van toepassing. Tevens dient Gebruiker aan te vinken dat hij/ zij akkoord is met deze Algemene Voorwaarden;

Indien de gegevens kloppen klikt Gebruiker op volgende;

Gebruiker komt bij stap 3 “Overzicht” bij een overzicht van zijn/haar bestelling;

Evenement, datum van het evenement, Plaats van het evenement, omschrijving van de bestelde kaarten, aantal bestelde kaarten, prijs van de bestelde kaarten en eventuele servicekosten worden hier getoond;

Optioneel voert de Gebruiker een kortingscode in, indien hij/zij een kortingscode heeft ontvangen voor het evenement;

Gebruiker kiest de betalingsmethode;

Betaling geschiedt via de betalingsmodule van de gekozen betalingsmethode; l. Na betaling ontvangt Gebruiker de bestelde kaarten op het door hem/haar opgegeven email adres;

De (koop)Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra WOF de (autorisatie van) betaling door Gebruiker heeft ontvangen.

Zodra de koopovereenkomst tot stand komt wordt deze via e-mail aan de Gebruiker bevestigd. (BW 7 50b) Indien geen (autorisatie van) betaling door Gebruiker door WOF wordt verkregen, dan ontvangt Gebruiker via het door hem/haar opgegeven e-mailadres bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de koopovereenkomst.

De (koop)Overeenkomst is onherroepelijk volgens Burgerlijk Wetboek 7 artikel 26.

Het is Gebruiker niet toegestaan om gebruik van de Dienst te maken in strijd met de koopovereenkomst en/of toepasselijk recht. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten en/of privacy rechten van WOF, Gebruikers en/of derden, hacken van de Dienst en ander onrechtmatig handelen.

WOF is bevoegd de Dienst (Tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, of enige verplichting harerzijds op te schorten, indien Gebruiker enige verplichting jegens WOF en/of Opdrachtgever niet, niet volledig of niet deugdelijk nakomt.

Artikel 4

Betaling 4.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 zullen alle betalingen in het kader van de koopovereenkomst voor het Ticket door Gebruiker worden verricht via bemiddeling door WOF. Prijzen en (aanvullende) voorwaarden van betaling en/of voor het betreffende Evenement kunnen, als onderdeel van de koopovereenkomst, worden vastgesteld tussen Organisator en Gebruiker.

4.2 De door Gebruiker verrichte en door WOF ontvangen betalingen zullen worden doorgestort aan Organisator, onder inhouding van de tussen WOF en Organisator overeengekomen vergoeding en onder nader tussen hen overeenkomen voorwaarden.

4.3 WOF zal diverse betaalmogelijkheden aanbieden via de Dienst, waarvan de volledige lijst te vinden is op https://www.worldoffighters.eu/betaalmogelijkheden en in de Dienst. De beschikbaarheid van de diverse betaalmogelijkheden kan variëren, afhankelijk van de afspraken met de Organisator.

4.4 Het kan gebeuren dat via de Dienst te veel Tickets worden verkocht, vanwege een technisch falen van de Dienst dat te wijten is aan WOF. In dergelijke gevallen zal WOF overgaan tot terugbetaling van de betaalde Tickets binnen een redelijke termijn doch in ieder geval binnen één kalendermaand, zonder gehouden te zijn tot enige andere verplichting waaronder begrepen vergoeding van enige eventueel geleden schade. 4.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen.

4.5 Alle prijzen zijn in euro’s.

4.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is WOF niet aansprakelijk. Gebruiker kan WOF niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in redelijkheid moet verwachten dat de aanbieding en/of prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.

4.7 Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens WOF voldoet, heeft WOF het recht om, na ingebrekestelling, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij de Gebruiker in rekening worden gebracht, welke als volgt zullen worden berekend: 15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro 10% over de volgende 2500 euro van de vordering 5% over de volgende 5000 euro van de vordering 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering 0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775 euro.

Artikel 5 Garanties en vrijwaringen

Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals zij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). WOF garandeert niet dat de Dienst te allen Tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen en/of door fouten of gebreken.

Gebruiker garandeert dat alle informatie die zij aan WOF of via de Dienst ter beschikking stelt, waarheidsgetrouw, correct en up-to-date zal zijn.

Gebruiker vrijwaart WOF van alle schade en aanspraken van derden, gebaseerd op of voortvloeiend uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Gebruiker op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteit die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Dienst, inclusief alle onderliggende programmatuur en bijbehorende broncodes, ontwerpen, documentatie en dergelijke, berusten uitsluitend bij WOF en/of haar licentiegevers.

Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend voor dat beoogde gebruik. Voornoemd gebruiksrecht zal uitsluitend betrekking hebben op de objectcode van de programmatuur onderliggend aan de Dienst: het gebruiksrecht van Gebruiker zal zich niet uitstrekken tot de broncode van de betreffende programmatuur.

Het recht tot gebruik van de Dienst is steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sub licentie eerbaar, en wordt enkel verstrekt onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7

Privacy 1. Op het gebruik van de Dienst en de verwerking van persoonsgegevens via de Dienst en in het kader van de Overeenkomst is het Privacy beleid van WOF van toepassing. WOF zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het Privacy beleid en de Wet bescherming persoonsgegevens.

De onderdelen van de Dienst door middel waarvan Tickets kunnen worden besteld en afgerekend zullen met passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd zijn, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van de Gebruiker onzorgvuldig en/of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zullen in ieder geval voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. WOF staat er echter niet voor in dat deze maatregelen te allen tijde en onder alle omstandigheden doeltreffend zal zijn.

Het Privacy beleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het licht van de koopovereenkomst. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij Organisator. WOF heeft met Organisator daarentegen wel afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens die zij via de Dienst verkrijgt van Gebruiker. Deze afspraken bieden onder meer waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen in het licht van de Dienst, ten behoeve van Organisator. Tevens kan Gebruiker met zijn/haar verzoeken tot het verstrekken van informatie en/of tot inzage, correctie of verwijdering van haar persoonsgegevens in het licht van de koopovereenkomst terecht bij Organisator. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust bij Organisator. Indien dit is vereist voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving zal WOF haar noodzakelijke medewerking verlenen om Organisator in staat te stellen haar verplichtingen op grond van deze wetgeving na te komen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen ligt echter bij Organisator.

WOF zal niet, zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker, tenzij zij daartoe is genoodzaakt op grond van de uitvoering van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke wetgeving, de te verwerken Persoonsgegevens (i) aan andere derde partijen verstrekken of (ii) voor andere doeleinden te verwerken dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Gebruiker erkent en staat ervoor in dat hij/zij niet jonger is dan zestien (16) jaar. Indien hij/zij wel jonger is dan zestien (16) jaar staat Gebruiker ervoor in dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers om gebruik te mogen maken van de Dienst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van WOF is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van de directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WOF van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, door onrechtmatige daad of anderszins, tot het bedrag aan vergoedingen die WOF heeft overgehouden aan de door Gebruiker aan Opdrachtgever via de Dienst betaalde vergoedingen (inclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 100,-.

2. De Aansprakelijkheid van WOF voor indirecte schade, daaronder alle schade begrepen die niet wordt aangemerkt als directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, verloren of gestolen Tickets, vervalste Tickets, andersoortig misbruik of onrechtmatig handelen door Gebruikers, Organisatoren en/of derden, geannuleerde events, extra kosten, schade veroorzaakt door bezoeken van het event of daarmee samenhangt, storingen, onderhoud, misbruik, is uitgesloten. 3. De beperking van aansprakelijkheid van WOF komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WOF of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9 Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan op ieder moment door ieder der Partijen schriftelijk en/of via de Dienst worden opgezegd.

9.2 Meer in het bijzonder heeft WOF het recht om de Overeenkomst per direct te beëindigen in het geval Gebruiker de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden schendt. WOF heeft ook het recht om de Overeenkomst per direct te beëindigen indien de overeenkomst tussen haar en Organisator om welke reden en op welke wijze dan ook (tussentijds) eindigt of ophoudt te bestaan.

9.3 Beëindiging kan plaats vinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat WOF schadeplichtig wordt jegens Gebruiker.

9.4 Ieder der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.5 Indien Gebruiker op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die WOF vóór de ontbinding heeft doorberekend aan Gebruiker blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.6 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is WOF gerechtigd om per direct alle toegang tot de Dienst te ontzeggen en alle opgeslagen data, waaronder eventuele Tickets, te wissen of ontoegankelijk te maken. WOF is niet verplicht in dat geval Gebruiker een kopie van deze data en/of Ticket te verschaffen.

9.7 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en enig gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing, tenzij een regel van dwingend recht anders voorschrijft.

10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen, waaronder mede begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of enig gebruik van de Dienst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen worden beslecht middels mediatie. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor omschreven op te lossen met behulp van mediatie, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te ‘s-Gravenhage , tenzij een regel van dwingend recht anders voorschrijft. ***

11. Een inschrijving van een toernooi/evenement zal bij onvolkomenheden geen restitutie kunnen worden verleend alleen bij een verzekering van calamiteiten en/of uitvoerig overleg met de organiserende partij.

12. Op ieder evenement kan een negatief testbewijs en/of vaccinatie bewijs gevraagd worden, bij niet medewerking kan men door de organiserende partij geweigerd worden zonder restitutie van tickets.

KVK-nummer: 66606683
BTW-nummer: : NL002046154B40
E-mail: info@worldoffighters.eu

2016-2023